خدمات الکترونیکی و سامانه ها

دبیرخانه شورای پزشکی

کارنامه آموزشی بالینی

لاگ بوک الکترونیکیدستیاران

مرکز سنجش پزشکی

تقویم آموزشی-برنامه کلاسها و امتحانات

آزمون ارتقاء دستیاران

آزمونعلوم پایه و پیش کارورزی

سامانه آزمایشگاه مجازی

معاونت تحقیقات دانشگاه

معاونت آموزشی دانشگاه

منابع اینترنتی 

خدمات الکترونیک کارکنان

خدمات الکترونیک دانشجویان

خدمات الکترونیک اساتید

اتوماسیون اداری

کارنامه آموزشی پایه