شورای آموزشی

 

اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی

دکتر بابک صیاد –دکترجواد عظیمی وقار –دکتر سیروس جلیلی –دکتر علی کرامتی –دکتر شیروانی –دکتر محمدعلی حسامی –دکتر وحیدجاسمی –دکتر پیام ساری اصلانی –دکتر داریوش شکیبایی –دکتر الوندی -دکتررمضانی

الف ـ تعریف شورای آموزشی دانشکده :
شورای آموزشی دانشکده با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
1. رئیس دانشکده ؛
2. معاونان آموزشی دانشکده؛
3. مدیران گروه‌های ماژور دانشکده

.
ب ـ وظایف شورای آموزشی دانشکده:
1. برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه ابلاغ می‌گردد؛
2. تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط‌مشی آموزشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛
3. بررسی و تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی ؛
4. بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ؛
5 . هماهنگی میان گروه‌ها و بخشها در ارائه دروس مشترک؛
6 . اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای موسسه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛
8 . بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه؛
9. بررسی و اظهارنظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد؛
10. بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای موسسه؛