شورای آموزشی

اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی

دکتر بابک صیاد - دکتر جواد عظیمی وقار- دکتر سیروس جلیلی-دکتر رامین عبیری-دکتر علی کرامتی- دکتر داریوش امرایی-دکتر پیام ساری اصلانی - دکتر دکتر داریوش شکیبایی-دکتر محمد حسامی - دکتر سید وحید جاسمی

 

الف ـ تعریف شورای آموزشی دانشکده :

شورای آموزشی دانشکده با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
1. رئیس دانشکده ؛
2. معاونان آموزشی دانشکده؛
3. مدیران گروه‌های ماژور دانشکده

.
ب ـ وظایف شورای آموزشی دانشکده:
1. برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه ابلاغ می‌گردد؛
2. تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط‌مشی آموزشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛
3. بررسی و تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی ؛
4. بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ؛
5 . هماهنگی میان گروه‌ها و بخشها در ارائه دروس مشترک؛
6 . اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای موسسه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛
8 . بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه؛
9. بررسی و اظهارنظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد؛
10. بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای موسسه؛