شورای تحصیلات تکمیلی ( جلسه : دوشنبه ها)

لیست اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ( جلسه : دوشنبه ها)

 دکتر بابک صیاد- دکتر زهره رحیمی- دکتر سیروس جلیلی- دکتر نائب علی رضوانی- دکتر هادی مظفری- دکتر علی اکبر پرویزی فرد- دکتر عباس حق پرست- دکتر فرهاد بابایی- دکتر میثم سیاه منصوری- دکتر فرهاد بابایی- دکتر محمد رسول خزاعی- دکتر بهمن اکبری- دکتر علیرضا رضایی منش - دکتر هوشنگ نجفی- دکتر فرشاد مرادپور

الف ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده :
1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛
2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛
3. معاون پژوهشی دانشکده یا عناوین مشابه؛
4. نمایندگان شاخه‌هایی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در مقطع تحصیلات تکمیلی؛
5 . یک یا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با تایید و حکم رئیس موسسه.


ب ـ وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :
کلیه وظایف گروه‌های آموزشی مندرج در آیین‌نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتر (
Ph.D) در دانشکده‌های تخصصی به شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده واگذار می‌شود.