دکتر سیروس جلیلی (معاون علوم پایه دانشکده پزشکی)

دکتر مهدی تقدسی ( مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی) 

دکتر فرهاد سالاری (نماینده گروه ایمنی شناسی)           

پروفسور زهره رحیمی (نماینده گروه بیوشیمی بالینی) 

دکتر سیروس جلیلی (نماینده گروه تشریح)

 دکتر علی اکبر پرویزی فرد (نماینده گروه روانشناسی بالینی)

 دکتر عباس حق پرست (نماینده گروه فیزیک پزشکی )

دکتر محمود امیری (نماینده گروه مهندسی پزشکی)

 دکترامیر هوشنگ الوندی (نماینده گروه میکروب شناسی)
 
الف ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده :
1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛
2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛
3. معاون پژوهشی دانشکده یا عناوین مشابه؛
4. نمایندگان شاخه‌هایی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در مقطع تحصیلات تکمیلی؛
5 . یک یا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با تایید و حکم رئیس موسسه.


ب ـ وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :
کلیه وظایف گروه‌های آموزشی مندرج در آیین‌نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتر (
Ph.D) در دانشکده‌های تخصصی به شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده واگذار می‌شود.

دکتر منصور رضایی (نماینده گروه آمار)