کوریکولوم قدیمی دوره پزشکی عمومی

کوریکولوم بخش طب اورژانس _کارورزی. کوریکولوم بخش طب اورژانس_(کارورزی).
کوریکولوم بخش نورولوژی_کارآموزی.pdf کوریکولوم بخش نورولوژی_(کارآموزی).

کوریکولوم بخش گوش و حلق و بینی _کارآموزی کوریکولوم بخش گوش و حلق و بینی (_کارآموزی)

کوریکولوم بخش عفونی کارورزی کوریکولوم بخش عفونی (کارورزی)

کوریکولوم بخش رادیولوژی _کارآموزی.pdf کوریکولوم بخش رادیولوژی( کارآموزی)

کوریکولوم بخش چشم _کارآموزی کوریکولوم بخش چشم (کارآموزی)

کوریکولوم بخش قلب کارورزی.pdf کوریکولوم بخش قلب( کارورزی)

کوریکولوم بخش عفونی _کارآموزی.pdf کوریکولوم بخش عفونی_(کارآموزی)

کوریکولوم بخش قلب _کارآموزی کوریکولوم بخش قلب (_کارآموزی)

کوریکولوم بخش بهداشت _کارورزی. کوریکولوم بخش بهداشت _(کارورزی).

کوریکولوم بخش پوست کوریکولوم بخش  پوست( کارآموزی)

کوریکولوم بخش ارتوپدی. کوریکولوم بخش ارتوپدی( کا رآموزی).


کوریکولوم بخش ارولوژی کوریکولوم بخش ارولوژی (کارآموزی) 

کوریکولوم بخش اخلاق پزشکی کوریکولوم بخش اخلاق پزشکی(کارآموزی)

کور یکولوم بخش. کور یکولوم بخش ارتوپدی(کارآموزی).

کارورزی بخش روانپزشکی.pdf کوریکولوم  بخش روانپزشکی (کارورزی).

کارورزی بخش داخلی.pdf کوریکولوم  بخش داخلی(کارورزی).

کارورزی بخش کودکان  کوریکولوم  بخش  کودکان(کارورزی)

کارآموزی کودکان   کوریکولوم  بخش کودکان(کارآموزی) 

کارآموزی بخش روانپزشکی کوریکولوم  بخش روانپزشکی(کارآموزی)

کارآموزی بخش داخلی. کوریکولوم  بخش داخلی(کاروزی).

کار آموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی.pdf کار آموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی.

کار آموزی بخش زنان کوریکولوم بخش زنان( کارآموزی)

کار آموزی بخش جراحی.pdf کوریکولوم بخش جراحی(کارآموزی).