ارزیابی پیشرفت تحصیلی

فصل پنجم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 

-    ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال صورت می گیرد و استاد و اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .

-         ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی ،‌با توجه به موارد زیر انجام می شود :

-         رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای ، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و کارکنان بخش

-         حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کلاسهای مربوط و انجام کشیکهای محوله براساس برنامه تنظیمی بخش

-         دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تکمیل پرونده بیماران

-         افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی

-         شرکت در امتحان پایانی بخش و کسب نمره لازم .

-    برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است ، تقسیم می شود .

-    دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود .

-    در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد . در مواردی که به علت مشکلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش پزشکی ، تعداد واحدها کمتر از 12 باشد ، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .

-     دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار کتباَ به وی و اولیاء او اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود .

-    دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود ،‌از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده است حداقل 10 باشد می تواند رشته دیگری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد .