فراغت از تحصیل

فصل یازدهم

فراغت از تحصیل

 

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فازغ التحصیل دوره دکتری عمومی پزشکی شناخته می شود .

- زمان فارغ التحصیلی دانشجو ، زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود از جمله پایان نامه را گذرانده باشد ( هر کدام که مؤخر باشد ) .