چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵, ۱۰:۳۴
جستجو
 
Email

 e-mail

سرفصل دروس دوره دکترای پزشکی

 

دروس فیزیوپاتولوژی

دروس فیزیوپاتولوژی

بیماریهای گوارش
2 واحد

بیماریهای غدد داخلی و متابولیسم
2 واحد

 

بیماریهای قلب و عروق
2
واحد

بیماریهای روماتیسمی
2
واحد

بیماریهای کلیه
2 واحد

بیماریهای تنفس
2
واحد

بیماریهای خون
2
واحد

تعداد واحد: 28 واحد

نوع واحد: نظری ( 5/2 واحد عملی ـ 5/25 واحد تئوری)

پیشنیاز: نشانه‌شناسی نظری

سرفصل دروس (360 ساعت)

شامل دستگاه گوارش، قلب و عروق، غدد داخلی و متابولیسم، بیماریهای خون، بیماریهای ریه، بیماریهای کلیه، بیماریهای روماتیسمی

بیماریهای گوارش

سرفصل دروس (40 ساعت)

1- مری: آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی (مکانیسم عمل بلع، اسفنکترهای فوقانی و تحتانی مری) اساس فیزیوپاتولوژی علائم مری (دیسفازی ـ درد مری ـ رگورژیتاسیون و ادینوفاژی)، فیزیوپاتولژی از وفاژیت، اسپاسم منتشر مری و تغییرات در بیماریها کلاژن =3 ساعت

2- معده و دوازدهه: آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی (مکانیسم تخلیه معده ـ مکانیسم ترشح معده) اساس فیزیوپاتولوژی زخم پپتیک در معده و اثنی عشر، کاستریتها، بررسی اولسرهای ناشی از دارو و استرس ـ‌سندرم زولینجرالیسون = 5 ساعت

3- روده باریک: آناتومی و بافت شناسی ، فیزولوژی (حرکات روده، مکانیسم جذب آب، الکترولیتها، پروتئینها، چربیها، کربوهیدراتها، ویتامنیها و آهن، کلسیم و فسفر)، پاتوفیزیولوژی، سندرم سؤء جذب و سندرم سوء هضم و علائم بالینی ناشی از آن، علل سوء جذب و سوء هضم و بررسی افتراقی آنها، انگلهای روده. اسهال و مکانیسم آن، انواع اسهال اسمونیک، ترشحی و مخلوط و هیپرموبیلتی = 7 ساعت

4- روده بزرگ: آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی (مکانیسم عمل دفع و حرکات روده بزرگ، جذب آب و نمک، اسفنکترهای رکتوم، پاتوفیزویولژی اسهال، درد و تنسم، اسهال بلغمی و انواع اسهالهای خونی= 3 ساعت

5- کبد: آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی (نقش کبد در متابولیسم کربوهیدراتها، پروتئینها، چربیها، مکانیسم و مراحل ترشح صفرا)، متابولیسم داروها، فیزیوپاتولوژی یرقان و انواع آن، یرقانهای آنزیمی = 12 ساعت

6- لوزالمعده: آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی ترشح داخلی و خارج پانکراس پاتوفیزیولوژی پانکرآتیت‌های حاد و مزمن، تغییرات پانکراس فیبروسیستیک = 2 ساعت

 

 

بیماریهای غدد داخلی و متابولیسم

سرفصل دروس: (32 ساعت)

1- کلیات آندوکربنولوژی = 3 ساعت

2- فیزیوپاتولوژی هیپوتالاموس = 1 ساعت

3- فیزیولوژی هیپوفیز قدامی = 1 ساعت

4- اختلالات ترشح هورمون رشد:‌مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولژی علائم و اصول تستهای تشخیصی زیادی و کاهش ترشح هورمون رشد.

5- مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولژی عالئم و اصول تستهای تشخیصی ازدیاد پرولاکتین = 2 ساعت

6- هیپوفیز خلفی: فیزیولوژی و تنظیم ترشح ADH ، مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولژی علائم و اصول تستهای تشخیصی دیابت بی‌مزه و ترشح نابجای = 1 ساعت

7- متابولیسم و تنظیم کلیسم و فسفر ـ متابولیسم و اثرات ویتامین D‌= 1 ساعت

8- مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولژی علائم و اصول تستهای تشخیصی هیپرکلسمی = 1 ساعت

9- مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولژی علائم و اصول تستهای تشخیصی هیپوکلسمی = 1 ساعت

10- سنتز ـ ترشح ـ مکانیسم و تنظیم ترشح و نحوه اثر هورمونهای تیروئید = 1 ساعت

11- آزمون‌های فونکسیون تیروئید = 1 ساعت

12- تقسیم‌بندی بیماریهای تیروئید ـ فیزیوپاتولژی گواترهای ساده و آندمیک = 1 ساعت

13- پرکاری تیروئید : علل، فیزیوپاتولژی علائم، بیماری گریوز، فیزیوپاتولژی علائم غیر تیروئیدی بیماری گریوز، تفاوت‌های گواتر ندولر توکسیک، گره سمی و بیماری بازدو = 2 ساعت

مقطع استاژری

سرفصل دروس: (28 ساعت)

1- ویرولانس میکروبی، پاتوژنز عفونتها = 1 ساعت

2- تب: کنترل دمای بدن، پاتوژنز تب، بیماریهائی که با ازدیاد درجه حرارت بدر همراهند، بیماریهائی که با کاهش درجه حرارت بدن همراهند، علل تب، اهمیت کلینیکی تب، انواع تب، مواجهه با تب، اپیدمیولوژ تب، بیماریهای تبدار زودگذر، بیماریهای تبدار طولانی (Fuo ) = ساعت 4

3- مکانیسم‌های دفاعی بدن: پوست و مخاط و ترشحات بدن، پولی و مونونوکلائرها، لنفوسیتها، ماکروفاژها، ایمونوکلوبولین‌ها، سیستم کامپلمان، عکس‌العمل‌های بدن در مقابل واکنشهای ایمنی، انترفرون.

4- امتحانات سرولوژی و پوستی: تعریف، آنتی‌ژن و آنتی‌بادی در مقابل ویروسها، باکتریها، قارچها مایکوپلاسما، ریکتزیاها و پارازیتها= 1 ساعت

5- اصول درمان با آنتی‌بیوتیکها: شناخت ارگانسم، تعیین آنتی‌بیوتیک حساس، عوامل دفاعی بدن، انتخاب توام آنتی‌بیوتیکها، سنیرژیسم و آنتاگونیسم، مضار، نحوه بکار بردن آنتی‌بیوتیکها.

6- سپتیک شوک: صدمات ناشی از شوک به سلولها، تغییرات همودینامیک، علل و فیزیوپاتولوژی علائم= 1 ساعت

7- فیزیوپاتولوژی آندوکاردیتها و آندراتریتها = 1 ساعت

8- فیزیوپاتولوژی عفونتهای ریه و جنب: برنشیت حاد و مزمن، پنومونی حاد و مزمن، بلورزی و آمپیم، آبسه ریوی = 2 ساعت

9- فیزیوپاتولوژی عفونتهای دستگاه عصبی مرکزی (منژیت حاد و مزمن، آبسه مغزی و آنسفالیتها)، مکانیسم تغییرات قند، پروتئین و سلول در مایع نخاعی = 2 ساعت

10- فیزیوپاتولوژی عفونتهای مجاری فوقانی و تحتانی ادراری = 1 ساعت

11- عفونتهای نسوج نرم، پوست و غدد لنفاوی، عفونتهای بی‌هوازی و آبسه‌ها = 2 ساعت

12- اسهالهای عفونی، مسمومیت غذائی = 2 ساعت

13- فیزیوپاتولوژی عفونتهای استخوان و مفاصل = 1 ساعت

14- فیزیوپاتولوژی عفونتهای مقاربتی، سوزاک، سیفلیس، ویروسی، کلامدیائی و مابکوپلاسمائی = 2 ساعت

15- فیزیوپاتولوژی عفونتهای چشم = 1 ساعت

بیماریهای قلب و عروق

سرفصل دروس : (40 ساعت)

1- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق بطور مختصر = 2 ساعت

2- فیزیوپاتولوژی تظاهرات بالینی بیماریهای قلب = 2 ساعت

3- معاینه بیماران قلبی = 5 ساعت

4- پاراکلینیک در بیماریهای قلبی و کاتتریسم = 3 ساعت

5- اصول الکتروفیزیولوژی قلب طبیعی ـ کلیات اختلالات ریتم و هدایت = 3 ساعت

6- نارسائی قلب = 2 ساعت

7- تب روماتیسمی = 1 ساعت

8- بیماریهای اکتسابی دریچه‌های قلب = 3 ساعت

9- فیزیوپاتولوژی بیماریهای عروق قلب = 3 ساعت

10- فیزیوپاتولوژی بیماریهای عضله قلب = 2 ساعت

11- فیزیوپاتولوژی اندوکاردیتها = 1 ساعت

12- فیزیوپاتولژی پریکاردیت‌ها = 1 ساعت

13- اصول فیزیوپاتولوژی بیماریهای مادرزادی قلب = 3 ساعت

14- کلیاتی درباره افزایش فشار خون شریانی = 2 ساعت

بیماریهای روماتیسمی

سرفصل دروس: (32 ساعت)

1- کلیات و مقدمه بافت هم بندی و طبقه بندی بیماریهای مفصلی = 1 ساعت

2- فیزیولوژی، ساختمان بیومکانیک مفصلی و مایع مفصلی = 1 ساعت

3- ایمونولوژی و التهاب در بیماریهای مفصلی = 4 ساعت

4- فیزیوپاتولوژی بیماریهای دژیراتیو مفصلی = 2 ساعت

5- فیزیوپاتولوژی بیماریهای التهابی مفصلی و کلاژنوزها: روماتیسم حاد مفصلی، آرتریت روماتوئید، اسپوند یلیت آنکیلوزان ، آرتریت در بیماریهای گوارشی، سندرم رایتر، آرتریت پسوریاتیک، روماتیسم‌های پربودیک، لوپوس ارتیماتو، اسکرودرمی، پولی میوزیت و اسکولیت‌ها = 8 ساعت

6- بیماریهای متابولیک مفصلی: نقرس، شبه نقرس، آلکاپتونوری و هموکرواتوز= 3 ساعت

7- عفونتهای مفصلی و اسپوندیلیت‌های چرکی و سلی = 1 ساعت

8- روماتیسمهای غیر مفصلی = 1 ساعت

9- بررسی یافته‌های آزمایشگاهی و تجزیه مایع مفصلی = 2 ساعت

 

 

بیماریهای کلیه

سرفصل دروس: (32 ساعت)

1- آناتومی و هیستولوژی و فیزیولوژی کلیه، جریان خون کلیوی، فیلتراسیون گلومرولی و عوامل تنظیم کننده آن، تنظیم خود بخودی فیلتراسیون گلومرولی و جریان خون کلیوی، تأثیر مواد تنگ کننده بازکننده عروق در جریان خون کلیوی، نقل وانتقال سدیم، پتاسیم، آب، هیدروژن و سایر مواد، سیستم رنین آ»ژیوتانسین، اثر کلیه در تنظیم کلسیم و فسفر و ویتامین D . = سه ساعت

2- بررسی علل و فیزیوپاتولوژی علائم بیماریهای کلیوی: هماتوری ، پروتئینوری، دیزوری، پولی اوری، اولیگوری خیز = 4 ساعت

3- علل و فیزیوپاتولژی فشار خون با منشأ کلیوی = 1 ساعت

4- اصول ایمونولژیک ضایعات گلومرولی و پاتوفیزیولژی علائم سندرم نفریت حاد = 2 ساعت

5- علل و فیزیوپاتولژی علائم سندرم نفروتیک = 1 ساعت

6- علل و فیزیوپاتولوژی علائم نارسائی حاد کلیه = 1 ساعت

7- علل و فیزیوپاتولژی علائم نارسائی مزمن کلیه = 1 ساعت

8- علل و فیزیوپاتولژی علائم اختلالات سدیم = 1 ساعت

9- علل و فیزیوپاتولژی علائم اختلالات پتاسیم = 2 ساعت

10- اختلالات اسید و باز متابولیک و تنفسی = 3 ساعت

11- علل، پاتوژنز و فیزیوپاتولژی علائم سنگهای ادراری = 1 ساعت

12- فیزیوپاتولژی عفونتهای ادراری = 1 ساعت

13- علل و فیزیوپاتولژی نفروپاتی انسدادی = 1 ساعت

14- فیزیوپاتولژی بیماری سل (اولیه و ثانویه) = 2 ساعت

15- اختلالات جنب: مکانیسم تجمع مایع در جنب و انواع آن، فیزیوپاتولژی آمبیم، پلوریتها، بلور دینای اپیدمیک، پنوموتراکس و تومورهای پلور=2 ساعت

16- فیزیوپاتولژی ABDS و نارسائی حاد و مزمن ریه = 1 ساعت

17- فیزیوپاتولژی عفونتهای قارچی، آنلکتازی و کلابینگ = 1 ساعت

بیماریهای تنفس

سرفصل دروس: (32 ساعت)

1- مروری بر آناتومی دستگاه تنفس = 1 ساعت

2- مروری بر نشانه شناسی اختصاصی دستگاه تنفسی و مکانیسم ایجاد صداهای تنفسی طبیعی و غیر طبیعی = 1 ساعت

3- تهویه ریوی و تبادل گازها = 4 ساعت

4- تبادل اسید و باز = 1 ساعت

5- آسم: تعریف، طبقه‌بندی، پاتوژنز، فیزیوپاتولژی علائم = 2 ساعت

6- رینیت آللرژیک = 1 ساعت

7- فیزیوپاتولژی بیماریهای انسدادی مزمن (COPD ) = یک ساعت

8- فیزیوپاتولژی بیماریهای منتشر ریه = 1 ساعت

9- فیزیوپاتولژی آمبولی و انفارکتوس ریه = 1 ساعت

10- مکانیسمهای دفاعی ریه = 1 ساعت

11- فیزیوپاتولوژی تراکئیت حاد، برنشیت ساده و برنشیت مزمن = 1 ساعت

12- فیزیوپاتولژی آبسه ریه و برنشکتازی = 1 ساعت

13- فیزیوپاتولوژی پنومونی‌های ویروسی، باکتریائی، میکوپلاسمائی، لیپیدی و ناشی از آسپیراسیون = 1 ساعت

14- عضله: ساختمان و مکانیزم انقباض، آ»زیمهای عضلانی و فیزیوپاتولژی میوپاتیها = 1 ساعت

15- پاتوفیزیولژی هوشیاری، بیداری، خواب و سیستم مشبک مغزی، مراحل خواب و اختلالات در موقع خواب= 1 ساعت

16- اتیولوژی، فیزیوپاتولژی، مکانیسم ایجاد اغماء، معاینه بیمار، لوکالیزه کردن محل ضایعه و اصول تستهای تشخیصی در اغماء = 2 ساعت

17- پاتوفیزیولژی دستگاه عصبی خودکای = 1 ساعت

18- فیزیوپاتولژی نخاع و تشخیص افتراقی ضایعات مختلف نخاعی (قطع نخاعف تومور، بیماریهای متابولیک، دژنراتیو، اسکلروز مولتیپل، میلیت و ضایعات عروقی) = 1 ساعت

19- ترشح مایع نخاع، ترکیب مایع نخاع طبیعی و تغییرات آن، سد خونی مغزی مکانیسم ایجاد و انواع ورم مغزی = 1 ساعت

20- پاتوفیزیولژی گردش خون مغزی، انواع ضایعات عروق مغزی (CVA ) = دو ساعت

21- پاتوفیزیولژی بیماریهای Demylinating‌= یک ساعت

22- اتیولژی، مکانیسم ایجاد، پاتوفیزیولژی و اصول تستهای تشخیص صرع = 2 ساعت

بیماریهای خون

سرفصل دروس: (32 ساعت)

1- فیزیولوژی سیستم خونساز ـ لنفاوی: سلولهای منشأ و پیشتاز ـ سلولهای خونی لنفاوی ـ ساختمان مغز استخوان و چگونگی تکثیر و تمایز سلولهای خونی در مغز استخوان ـ کنترل و عوامل مؤثر در خونسازی ـ‌کلیاتی در مورد اختلالات تکثیر و تمایز سلولهای منشاء و پیشتاز =1 ساعت

2- فیزیوپاتولوژی آنمی‌ها: مکانیسم ایجاد علائم در آنمی‌ها ـ چگونگی مکانیسمهای جبرانی بدن در آنمی‌ها و تقسیم‌بندی آنمی‌ها از نظر پاتوفیزیولژیک = 1 ساعت

3- تقسیم‌بندی آنمی‌ها از نظر مورفولوژیک و کاربرد لام خون محیطی و مغز استخوان در بیماریها = 1 ساعت

4- نارسائی مغز استخوان و پان سیتوپنی: آنمی آپلاستیک، پان سیتوپنی و تشخیصهای افتراقی آن ـ آنمی‌های میلوفتیزیک ـ هیپراسپلمنیسم آپلازی خالص هر کدام از رده‌های سلولهای خونی = 1 ساعت

5- متابولیسم آهن و آنمی فقر آهن و آنمی بیماریهای مزمن: متابولیسم آهن ـ‌کلیاتی در مورد چگونگی ایجاد آنمی فقر آهن ـ آنمی در جریان حاملگی، بیماریهای مزمن، بیمارهیای کلیه و بیماریهای سیستم اندوکربن ـ آنمی‌های سیدروپلاستیک و کلیات درباره پورفیری‌ها = 2 ساعت

6- آنمی‌های مگالوپلاستیک: متابولیسم نوکلئوپروتئینها و ویتامین B12 و اسیدفولیک چگونگی ایجاد علائم در جریان آنمی‌های مگالوپلاستیک ـ کلیاتی در مورد آنمی مقاوم بدرمان = 2 ساعت

7- همولیز و آنمی‌های همولیتیک: کلیاتی در مورد همولیز ـ آنمی‌های همولیتیک ارثی ـ هموگلوبینوپاتی‌ها ـ تالاسمی‌ها ـ انزیموپاتی‌ها ـ اسفروسیتوز و اساس تستهای تشخیصی مربوط به آنمی‌های همولیتیک اکتسابی (اتوایمون و PXH ) و اساس تستهای تشخیصی مربوطه=2 ساعت

8- پاتوفیزیولژی سیستم فاکوسیت و بیماریهای میلوپرولیفراتیو: فیزیولوژی گرانولوسیت و سیستم منوسیت ـ‌ماکروفاژ، بیماریهای میلوپرولیفراتیو (لومی میلوئید حاد، میلوفیبروز، لوسمی میلوئید مزمن، پلی سیتمی) ـ مکانیسم ایجاد علائم در این بیماریها و تقسیم‌بندی و پاتوفیزیر*** پلی سیتمی = 3 ساعت

9- پاتوفیزیولژی ایمونوسیتها و بیماریهای لنفوپرولیفراتیو: فیزیولوژی و تقسیم‌بندی لنفوسیتها ـ کلیاتی در مورد بیماریهای لنفوبرولیفراتیو و چگونگی ایجاد علائم در این بیماریهای = 3 ساعت

10- پلاسماسلها و دیسکرازی آنها: ایمونوگلوبولینها ـ‌مکانیسم ایجاد علائم در بیماریهای پلاسما سل ـ میلوم مولتیل ـ ماکروکلوبولینمی ـ بیماریهای زنجیره سنگین ـ‌آمیلوتیدوز = 2 ساعت

11- هموستاز و بیماریهای خونریزی دهنده: فیزیولوژی سیستم هموستاز ـ کلیاتی در مورد بیماریهای پلاکت و سیستم هموستاز پلاسما ـ بیماریهای خونریزی دهنده اکتسابی (HUS - TTP - Dic ) ـ کلیاتی در مورد بیماریهای همولیتیک نوزادان

12- ایمونوهماتولوژی : گروههای خونی ـ مشتقات خونی ـ ترانسفوزیون و واکنشهای ترانسفوزیون ـ کلیاتی در مورد بیماریهای همولیتیک نوزادان = 2 ساعت

13- کلینیک تومورها و سندرمهای پارانئوپلاستیک: کلیاتی در مورد کیلینیک تومورها و مکانیسم ایجاد سندرمهای پارانئوپلاستیک = 1 ساعت