برنامه های آموزشی

   طرح درس گروه آموزشی علوم تشریحی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر شیوا روشنخواه

طرح درس آناتومی اندام فوقانی ارشد طرح درس آناتومی اندام فوقانی ارشد

   طرح درس آناتومی اندام فوقانی عراقی طرح درس آناتومی اندام فوقانی عراقی آناتومی اندام فوقانی دکتر روشنخواه.آناتومی اندام فوقان
 
دکتر میترا بختیاری 
       
   
دکترمظفر خزاعی

دکتر خزاعی جنین شناسی پزشکی.pdfجنین شناسی


 

   
دکترسیروس جلیلی

     آناتومی اعصاب- دانشجویان پزشکی1    آناتومی اعصاب- دانشجویان پزشکی1


          آناتومی اعصاب- دانشجویان پزشکی آناتومی اعصاب- دانشجویان پزشکی
دکتر محمدرضا سلحشور 

طرح درس آناتومی مقطعی  دکترا  سلحشور طرح درس آناتومی مقطعی دکترا سلحشور

 

       
دکترعلی قنبری

طرح درس اندام تحتانی ذکتر قنبری

اندام تحتانی

 


طرح درس علوم تشریحی دندانپزشکی دکتر قنبری.علوم تشریحی دندانپزشکی

 


 

 

دکترآزیتا فرامرزی  Moghadamat olom tashrih PezeshkiMehr 97 Moghadamat olom tashrih PezeshkiMehr 97    
دکتر ستاره جوانمردی 


 

 

 

 برنامه هفتگی اساتید گروه علوم تشریح