اعضای هیئت علمی و کارکنان

 گروه آموزشی بیوشیمی بالینی

مدیرگروه دکتر زهره رحیمی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

Dr. Rahimi

دکتر زهره رحیمی

بیوشیمی

استاد

دکتری Ph.D

zrahimi@kums.ir

دکتر حق نظزیcv.pdf

دکتر لیدا حق نظری

بیوشیمی

دانشیار

دکتری Ph.D

li_haghnazari@kums.ir

دکتر حمید نعمانی

بیوشیمی

استاد

دکتری Ph.D

h_noemani@kums.ir

رزومه دکتر رضا علی بخشی

دکتر رضا علی بخشی

ژنتیک

دانشیار

دکتری Ph.D

ralibakhshi@kums.ir

دکتر ابراهیم شکیبا

بیوشیمی بالینی

دانشیار

دکتری تخصصی

eshakiba@kums.ir

Jalilian.N.CV 2016.pdf


دکتر نازنین جلیلیان

ژنتیک پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

           
n.jalilian@kums.ir

دکتر هادی مظفری

بیوشیمی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D

hmozafari@kums.ir

دکتر نایب علی رضوانی

پزشکی مولکولی

استادیار

دکتری Ph.D

nayebali.rezvanihmozafari@kums.ir

دکتر فریبرز بهره مند

زیست مولکولی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر سهیلا اسدی

بیوشیمی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D