اعضای هیئت علمی و کارکنان

 

 

گروه آموزشی بیوشیمی بالینی

مدیر گروه : دکتر زهره رحیمی

Cv

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

 Image result for word icon

دکتر زهره رحیمی

دکتریPh.D  بیوشیمی

استاد

Z rahimi@Kums.ac.ir

 

دکتر اسد ویسی رایگان

دکتریPh.D بیوشیمی بالینی 

استاد

Vaisira@yahoo.com

 

دکتر لیدا حق نظری

دکتریPh.D بیوشیمی

استادیار

Lida-Haghnazari@yahoo.com

 

دکتر حمید نعمانی

دکتریPh.D بیوشیمی

دانشیار

Dr-Hamidnomani@yahoo.com

رزومه دکتر رضا علی بخشی

 

دکتر رضا علی بخشی

دکتریPh.D ژنتیک  

دانشیار

ralibakhshi@kums.ac.ir

 

دکتر ابراهیم شکیبا

دکتریPh.D بیوشیمی بالینی  

استادیار

Ams_gh_11@yahoo.com

 Image result for pdf icon
 دکتر نازنین جلیلیان Ph.Dدکتری ژنتیک  استادیار  nazaninjalilian@yahoo.com
 Image result for word icon دکترهادی مظفری  دکتری بیوشیمی بالینی   استادیار  hmozafari@kums.ac.ir
 Image result for word icon دکتر سهیلا اسدی  دکتری بیوشیمی بالینی  استادیار   sohila.asadi75@yahoo.com
 Image result for word icon دکتر فریبرز بهره مند  دکتری زیست پزشکی  استادیار   fariborzbahrehmand@gmail.com
  دکتر نایبعلی رضوانی  دکتری پزشکی مولکولی  استادیار   arezvani51@gmail.com

 

 

  پرسنل اداری:

خانم مهرانیگز شفیعی کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

خانم روشنک حیدری کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

آقای حسین بنی عامریان کارشناس علوم ازمایشگاهی

 خانم رقیه بصیری منشی گروه بیوشیمی بالینی