رسانه جدید


 طرح درس گروه آموزشی بیوشیمی


 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکترزهره رحیمی

 

طرح درس بیوشیمی هورمون-دکتر رحیمی طرح درس بیوشیمی هورمون-دکتر رحیمی

 

 

 

 طرح درس پروفسور رحیمی:

Image result for word iconطرح درس دکترا- بیوشیمی اعصاب و غشا

Image result for word icon طرح درس دکترا- بیوشیمی مولکول-سلول

Image result for word logo  طرح درس دکترا- بیوشیمی هورمون

طرح درس-پرستاری.pdf طرح درس-پرستاری
طرح درس-علوم آزمایشگاهی-ناپیوسته. طرح درس-علوم آزمایشگاهی-ناپیوسته.
طرح درس-علوم آزمایشگاهی.pdf طرح درس-علوم آزمایشگاهی.

طرح درس دکتر هادی مظفری:

Image result for word icon طرح درس بیوانفورماتیک ارشد بیوشیمی بالینی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی عمومی داروسازی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی پزشکی 2 (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی 1 علوم آزمایشگاهی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی عمومی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی عمومی کارشناسی صنایع غذایی

Image result for word icon طرح درس کارشناسی اتاق عمل

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

 

طرح درس دکتر نازنین جلیلیان: 

Image result for pdf icon طرح درس ژنتیک انسانی-دندانپزشکی

Image result for pdf icon طرح درس ژنتیک پزشکی-علوم آزمایشگاهی-ناپیوسته

Image result for word logo برنامه هفتگی درس بیوشیمی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مهر 97

 

طرح درس دکتر نایب علی رضوانی:

 

طرح درس دکتر نایب علی رضوانی- دکتر هادی مظفری:

بیوشیمی پزشکی  2 بیوشیمی پزشکی 2- کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

برنامه های آموزشی:

در حال حاضر در هر سال تحصیلی بطور متوسط 59 واحد درس بیوشیمی بالینی  ، 20 واحد درس تغذیه  و 10 واحد ژنتیک به دانشجویان پزشکی، داروسازی، کارشناسی ارشد و رشته های وابسته به پزشکی تدریس می شود.