گروه بیوشیمی بالینی  درمورخه 10/12/87  تشکیل جلسه داد وبراساس نامه انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران دانشجویان فارغ التحصیل ودرحین تحصیل  دعوت به عمل آمد وپس از بحث وگفتگو درخصوص مشکلات وپیشنهاد آموزش تحصیلات تکمیلی انتخابات  صورت گرفت و آقای رضا احمدی به عنوان  نماینده  دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیوشیمی بالینی ا نتخاب  وطی نامه ای  به کمیته دانشجوی انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردید.

  

تماس باما :  تلفن وفاکس گروه بیوشیمی بالینی 0831-4279918