دانشجویان:

گروه بیوشیمی بالینی تاکنون 4 دوره کارشناسی ارشد را آموزش وفارغ التحصیل نموده (تعدادی ازآن هم اکنون در حال تحصیل در مقطع Ph.D هستند ). ودرحال حاضر دوره پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی درحال تحصیل دراین گروه می باشند.

رسانه جدید
معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی بالینی 97 با حضور و تشریف فرمایی پروفسور خرازی

رسانه جدید
مهر 97

رسانه جدید
مهر 97