اعضای هیئت علمی و کارکنان

 

گروه آموزشی معارف اسلامی
مدیرگروه : دکتر مهوش کهریزی

 

CV

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی یا تخصصی

 

مرتبه علمی

 

آخرین مدرک تحصیلی

 

پست الکترونیکی

آقای حسین زرین فام

آقای حسین زرین فام

فرهنگ و معارف اسلامی

مربی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی    h_zarinfam@kums.ir

خانم مهوش کهریزی

دکتر مهوش کهریزی

فلسفه و حکمت

استادیار

دکتری تخصصی مدرسی معارف اسلامی

m_kahrizi@kums.ir

بهروز اسدیcv

آقای بهروز اسدی

فلسفه و دین

مربی

  دانشجوی دکتری فلسفه دین

b_asadi@kums.ir

دکتر مسعود صادقی

فلسفه

استادیار

دکتری تخصصی فلسفه اخلاق

دکتر محمد کرمی

فلسفه و کلام اسلامی

استادیار

دکتری تخصصی

دکتر نرگس شکربیگی

علوم قرآن و حدیث

استادیار

دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث

 

 

شهریار کبودی

کارشناس کتابخانه معارف اسلامی

فرزانه  ملکی

متصدی امور دفتری گروه معارف اسلامی