در حال حاضر اکثر دروس اختصاصی رشته های رادیولوژی و پزشکی هسته ای دانشکده پیراپزشکی منحصراً توسط اعضاء‌محترم هیئت علمی این گروه تدریس و ارائه می شود .

ضمناً اعضاء گروه مسئولیت بعضی از واحدها و بخشهای دانشکده و یا دانشگاه را به شرح زیر بعهده داشته و دارند.

   

1- آقای دکتر پرویز صیادی بعنوان مسئول واحد سمعی و بصری دانشکده پزشکی و نیز مربی و مدرس کامپیوتر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

2- آقای دکتر محمد تقی عیوضی در حال حاضر مدیر گروه فیزیک پزشکی و نیز مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه از سوی سازمان انرژی اتمی ایران

3- آقای دکتر وهاب دهلقی : سالها مسئولیت بخش تجهیزات پزشکی دانشگاه را بعهده داشته اند

4- آقای مهندس عباس حق پرست : بعنوان فیزیست بخش رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع)