اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

مدیرگروه : دکتر کریم خوش گرد

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر حق پرست

دکتر عباس حق پرست

فیزیک پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

a.haghparast@kums.ir

CV-Dr. Karim Khoshgard 

دکتر کریم خوش گرد

فیزیک پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

           
k.khoshgard@kums.ir
 CV-Dr. Nima Rostampour دکتر نیما رستم پور 

فیزیک پزشکی

استادیار  دکتری ph.D