اطلاعات عمومی

 

گروه فیزیک پزشکی در آغاز تشکیل ( 1362) همراه با گروه بیوشیمی بطور مشترک کار خود را آغاز نمود . که بعداً گروه بیوشیمی از آن جدا گردید.

در حال حاضر : این گروه دارای چهار عضو هیئت علمی می باشد . البته به منظور دعوت به همکاری یک عضو هیئت علمی دیگر با درجه دکتری تخصصی فراخوان داده شده است . اطلاعات در باره اعضاء هیئت علمی در بخشهای بعدی توضیح داده می شود .