برنامه های آموزشی

طرح درس گروه آموزشی فیزیک پزشکی


 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
 دکترکریم خوشگرد    

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی-ارشد فیزیک پزشکی فیزیک پرتوشناسی تشخیصی-ارشد فیزیک پزشکی


 فیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی فیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی
دکتر عباس حق پرست

 


 
 

 

دکتر نیما

رستم پور 

 

 فیزیک عمومی بهداشت محیط فیزیک عمومی بهداشت محیط

 

 

 

 

 برنامه هفتگی اساتید گروه فیزیک پزشکی
 

 

همانطور که مطرح شد تاکنون گروه در طول هر ترم عهده دار کلیه دروس فیزیک ، فیزیک پزشکی ،  بیوفیزیک ، فیزیک رادیولوژی ، فیزیک پرتوها ، فیزیک پزشکی هسته ای ، (رادیوایزوتوپها) رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه ، بهداشت پرتو و حفاظت ، اصول تعمیرات ، دستگاههای پزشکی دزیمتری پرتوها فیزیک داروسازی و نیز آزمایشگاههای مربوطه می باشد . علاوه بر دروس فوق : دروس زبان تخصصی پزشکی و سایر رشته و نیز دروس کامپیوتر دوره های کارشناسی ارشد توسط مدرسین این گروه تدریس و ارائه می شود

- در هر ترم بطور میانگین بین 30 الی 50  واحد از دروس فوق ارائه می شود که جزئیات مربوط به دروس و مدرس و برنامه آموزشی هفتگی بصورت مدون در تابلواعلانات نصب و نیز به معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی ارسال می شود .

( در آینده برنامه آموزشی ـ درس هفتگی اعضاء محترم هیئت علمی به سایت اضافه می شود )