مهمترین رویداد اخیر( 15 لغایت 19 مهر ماه 87 )  ورود هیئت ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به دو منظور بود.

1- هدف اول : بازدید از بخش فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ، این بازدید از گروه فیزیک پزشکی در تاریخ چهارشنبه 17/6/87 انجام شد . دراین بازدید علاوه بر جلسه اختصاصی با اعضاء هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی جلساتی نیز با هیئت رئیسه دانشگاه و دانشکده پزشکی منعقد گردید. که در طی آنها ضمن معارفه متقابل اعضاء هیئت ممتحنه و هیات رئیسه ، حاضرین نقطه نظرها و پیشنهادات خود را مطرح نمودند. دراین بازدید علاوه بر آزمایشگاههای فیزیک پزشکی ، دستگاهها و تجهیزات مربوطه از دانشکده پزشکی و بخشی از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده پزشکی نیز مورد بررسی قرار گرفتند . همچنین بخشهای رادیولوژی ، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع) نیز مورد بازدید هیئت قرار گرفت و سرانجام هیئت پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و تکمیل فرم رسمی بازدید ، با پذیرش 3 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی کرمانشاه برای مهر ماه 88 موافقت نمود

2 -  هدف دوم : برگزاری جلسات معمول هیئت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود این جلسات در 6 مرحله صبح و بعد ازظهر در محل مرکز توسعه دانشگاه برگزار شد. موضوع این جلسات مربوط به بازنگری برنامه آموزشی دوره دکتری فیزیک پزشکی ایران بود. که در طی این جلسات یک فصل از اساس نامه مذکور بازنگری تهیه و تدوین گردید. ادامه جلسات بازنگری بعداً در شورای آموزش علوم پایه پزشکی در حوزه معاونت آموزشی وزارتخانه یا سایر دانشگاههایی که دوره دکتری را ارائه می دهند تشکیل خواهد شد.

 

صورتجلسه گروه فیزیک پزشکی در تاریخ 89330 صورتجلسه گروه فیزیک پزشکی در تاریخ 30/3/89 برنامه های دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 برای رشته های کارشناسی ارشد ترم سوم فیزیک پزشکی و ترم اول مهندسی پزشکی