اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی قارچ و انگل شناسی

مدیرگروه : دکتر ناصر نظری

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

CV  Mikaeili.pdf

دکتر علی میکائیلی

قارچ شناسی

دانشیار

دکتری ph.D

           
dramikaeili@kums.ac.ir

دکتر حمزوی cv

دکتر یزدان حمزوی

انگل شناسی

دانشیار

دکتری ph.D

           
yhamzavi@kums.ac.ir

C.V. Naser Nazari

دکتر ناصر نظری

بیوتکنولوژی

دانشیار

دکتری ph.D

n.nazari@kums.ac.ir