طرح درس گروه آموزشی انگل شناسی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر یزدان حمزوی
 
 

 

 دکترعلی میکائیلی

   
 دکتر ناصر نظری      انگل شناسی و قارچ شناسی داروسازی انگل شناسی و قارچ شناسی داروسازی  

 

 

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه آموزشی انگل شناسی    

برنامه هفتگی گروه انگل شناسی برنامه هفتگی گروه انگل شناسی