گروه آموزشی فیزیولوژی

مدیرگروه دکتر داریوش شکیبایی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

سی وی دکتر پورمتعبد فارسی دی 95

دکتر علی پورمتعبد

فیزیولوژی انسانی

استاد

دکتری Ph.D

 

apourmotabbed@kums.ac.ir
دکتر شکیبایی

دکتر داریوش شکیبایی

فیزیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

 

d_shakibaee@kums.ac.ir
farsi-Najafi

دکتر هوشنگ نجفی

فیزیولوژی

دانشیار

دکتری Ph.D

 

hnajafi@kums.ac.ir
Farshad Moradpour

دکتر فرشاد مرادپور

فیزیولوژی

استادیار

دکتری Ph.D

 

fmoradpour@kums.ac.ir
سی وی دکتر گودینی آذر 95

دکتر علی اشرف گودینی

فیزیولوژی

استادیار

دکتری ph.D

 

agodini@kums.ac.ir
ارشادندایی

دکتر سید ارشاد ندایی

علوم اعصاب

استادیار

دکتری Ph.D

سی وی دکتر محمدیان انگلیسی دی 95

دکتر مریم محمدیان

فیزیولوژی

استادیار

دکتری ph.D

رزومه دکتر شاه ویسی

دکتر کاوه شاه ویسی

فیزیولوژی

استادیار

دکتری ph.D

 

k.shahveisi@kums.ac.ir

 

 

 

پرسنل اداری:                                                                         

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

عاطفه توحیدی

کارشناس

خانم هایده حقیقی زاد

 کارشناس

آقای حسین کرمی دارابخانی

کارشناس  

خانم فرشته امیری

دیپلم -منشی گروه

آقایمجید  قادری

دیپلم -خدمات