برنامه های آموزشی

طرح درس گروه آموزشی فیزیولوژی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2

طرح درس

3

 

طرح درس 4  طرح درس 5
دکتر علی پورمتعبد  

 

 
دکتر داریوش شکیبایی
          
طرح درس فیزیولوژی اعصاب-ارشد 98-97 فیزیولوژی اعصاب-ارشد 98-97  طرح درس فیزیولوژی  اعصاب گروه الف پزشکی98-97  فیزیولوژی اعصاب گروه الف پزشکی98-97   
 دکترهوشنگ نجفی 

 

 

 
 
 

 

 گوارش تخصصی ارشد فیزیولوژی گوارش تخصصی ارشد فیزیولوژی

   
 
دکتر علی اشرف گودینی


 

دکترفرشاد مرادپور

 

 

 

 طرح درس تنفس داروسازی بین الملل 98-97 تنفس داروسازی بین الملل 98-97

 

 

 

 

 

 


دکتر سید ارشاد ندایی        

  برنامه ترمی دروس گروه آموزشی فیزیولوژی

پزشکی  سراسری

 داروسازی سراسری     

پزشکی پردیس داروسازی پردیس دندانپزشکی

 

  برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه آموزشی فیزیولوژی

 نام و نام خانوادگی

فایل برنامه

دکتر علی پورمتعبد


برنامه هفتگی دکتر پورمتعبد برنامه هفتگی دکتر پورمتعبد
دکتر داریوش شکیبایی
برنامه هفتگی دکتر شکیبایی برنامه هفتگی دکتر شکیبایی
دکتر هوشنگ نجفی 
            
دکتر فرشاد مرادپور

برنامه هفتگی دکتر مرادپور برنامه هفتگی دکتر مرادپور
 
 دکتر علی اشرف گودینی
برنامه هفتگی دکتر گودینی برنامه هفتگی دکتر گودینی
 
 دکتر سید ارشاد ندایی
 
دکتر مریم محمدیان
دکتر شاه ویسی