گروه آموزشی روانشناسی بالینی

 

مدیرگروه :  دکتر علی اکبر پرویزی فرد

 

 

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا

تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر خیراله صادقی

روانشناسی بالینی

دانشیار

دکتری Ph.D

 

khsadeghi@kums.ir

دکتر پرویزی.cv دکتر علی اکبرپرویزی فرد روانشناسی بالینی استادیار دکتری Ph.D      
aa.parvizif@kums.ac.ir

دکتر نسرین جابر قادری

روانشناسی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر علی اکبر فروغی

روانشناسی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر یوخابه محمدیان

روانشناسی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D