اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی قلب و عروق

مدیرگروه : دکتر رضا حیدری مقدم

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

 

dr.rai fa

دکتر علیرضا رای

قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

دانشیار

دکتری تخصصی

 
ar_ray@kums.ac.ir

dr.salehi fa

دکتر ناهید صالحی

قلب و عروق

دانشیار

دکتری تخصصی

 
ns_salehi@kums.ac.ir

 

dr. Bahremand en

دکتر مصطفی بهره مند

فلوشیپ اینترونشنال اکوکاردیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

dr-bahremand@kums.ac.ir
 

 

سوسن محمودی باوند پور

دکتر سوسن محمودی باوندپوری

قلب و عروق

استادیار

دکتری تخصصی

 
sou_mahmoudib@kums.ac.ir

 

دکتر کریم2

دکتر حسین کریم

قلب و عروق

دانشیار

فوق تخصص

dr_karim@kums.ac.ir
 

 

dr.Heidari Moghaddam fa

دکتر رضا حیدری مقدم

قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

استادیار

دکتری تخصصی

re_heydarimoghadam@kums.ac.ir
 

 

dr.montazeri fa

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

استادیار

دکتری تخصصی

 
n.montazeri@kums.ac.ir

اسداله امیری پور

دکتر اسداله امیری پور

قلب و عروق

استادیار

دکتری تخصصی

 
a_amiripour@kums.ac.ir

دکتر جواد عظیمی وقار

قلب و عروق(فلوشیپ اکوکاردیوگرافی)

استادیار

دکتری تخصصی

 
j_azimivaghar@kums.ac.ir

دکتر محمد روزبهانی

قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشن

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر نادر عسگری

قلب و عروق

فلوشیپ EPS

استادیار

فوق تخصص

nader.asgari@kums.ac.ir