اطلاعات عمومی

گروه قلب و عروق برای اولین بار در سال 1367 با حضور آقایان دکتر منوچهر بهنیا و دکتر جاوید رهبری نیا شروع به کار نمود . در ابتدا گروه قلب زیر مجموعه گروه داخلی بودند لیکن از سال 1369 به صورت مستقل در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی  شروع بکار نمود و از سال 1373 بخش جراحی قلب و بخش قلب اطفال نیز به این مجموعه اضافه شد. هم اکنون گروه قلب وعروق با 16 نفر کاردیولوژیست با مدیریت آقای دکتر هاشم کازرانی( متخصص قلب وعروق- دانشیار )  به امر تعلیم و تربیت دانشجویان و درمان بیماران مشغول میباشند