اعضای هیات علمی و کارکنان

گروه آموزشی طب اورژانس

مدیرگروه : دکتر اکرم ذوالفقاری صدر آباد

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

سید علی حسینی

دکتر سید علی حسینی

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

 
sa_hoseini@kums.ac.ir

میثمی

دکتر امیرحسین میثمی

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

ah_meysami@kums.ac.ir
 

CV Dr Farnia

دکتر محمدرضا فرنیا

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

mr.farnia@kums.ac.ir
 

دکتر اکرم ذوالفقاری صدر آباد

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

a-zolfagharisa@kums.ac.ir

دکتر رضا فرهمند راد

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

r-farahmandrad@kums.ac.ir

دکتر هومن رفیعی سروری

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

 
houman.rafiee@kums.ac.ir

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

 
shahrouz.tabrizi@kums.ac.ir

دکتر محمدرضا رضایی

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

mohammadreza.rezaei@kums.ac.ir

دکتر آرش فدوی

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

arash.fadavi@kums.ac.ir

دکتر برضا رضایی

طب اورژانس

استادیار

دکتری تخصصی

bareza.rezaei@kums.ac.ir