مرکز سوء مصرف مواد فارابی

مدیر مرکز دکتر وحید فرنیا

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر مهدی خدامرادی

علوم اعصاب

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر نسرین عبدلی

روان بخشی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر حسین ژاله

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

استادیار

دکتری Ph.D