اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی عفونی

مدیرگروه : دکتر علیرضا جانبخش

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

دکتر فیض اله منصوری

بیماریهای عفونی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
fmansouri@kums.ac.ir

دکتر جهانبخش

دکتر علیرضا جانبخش

بیماریهای عفونی

استاد

دکتری تخصصی

 
ajanbakhsh@kums.ac.ir

CVدکتر سیاوش وزیری

دکتر سیاوش وزیری

بیماریهای عفونی

استاد

دکتری تخصصی

svaziri@kums.ac.ir
 
دکترصیاد

دکتر بابک صیاد

بیماریهای عفونی

استاد

دکتری تخصصی

 
babaksayad@kums.ac.ir

دکتر ماندانا افشاریان

دکتر ماندانا افشاریان

بیماریهای عفونی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
m_afsharian@kums.ac.ir

دکتر محمدحسین زمانیان

بیماریهای عفونی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر زینب محسنی افشار

بیماریهای عفونی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر ماریا شیروانی

بیماریهای عفونی

استادیار

دکتری تخصصی