برنامه های آموزشی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس            طرح درس طرح درس طرح درس 
دکترهمایون بشیری  

 

 دکتر سید وحید جاسمی      
دکتر ماری عطایی 
           

دکتریابک شازاد 
 
   
دکترمهدی زبیری
 
     
دکتر جعفر نوابی

    

دکتربیتا انوری


 
     
دکتر فاطمه هیچی      
دکتر پرستو ناظمی      


 

گروه داخلیفیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی 


 1- مورنینگ ریپورت 5 روز در هفته در هر دو مرکز بطور همزمان

2- راند آموزشی عمومی یک استاند با همه دانشجویان در هر مرکز بطور همزمان

3- راند روزانه هر استاد با تیم خود شامل دستیار- کارورز- کارآموز قبل از راند عمومی در هر دو مرکز بطور همزمان

4- کنفرانس ماهیانه اساتید- ژورنال کلاب- هر ماه- CPC اساتید و دستیاران هر ماه در هر دو مرکز

5- کنفرانس دستیاران کارورزان کارآموزان هر ماه در هر دو مرکز 

6- آموزش سرپایی و درمانگاهی دانشجویان و کارورزان در هر دو مرکز امام رضا(ع) و  امام خمینی (ره) و درمانگاه مرکز تحقیقات غدد بیمارستان طالقانی

7- شرکت در مرکز مهارتهای بالینی 

8- شرکت در پانل های مشترک بیمارستان دوشنبه دوم هر ماه

 9- شرکت در تومور بورد دوشنبه اول هر ماه