اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی نورولوژی

مدیرگروه : دکتر پیام ساری اصلانی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

نورولوژی12.90نازنین رزازیان

دکتر نازنین رزازیان

مغز و اعصاب

دانشیار

دکتری تخصصی

nrazazian@kums.ac.ir
 

نورولوژی12.90داریوش افشاری

دکتر داریوش افشاری علی آبادی

مغز واعصاب

دانشیار

دکتری تخصصی

 
dafshari@kums.ac.ir

dr.arash Bostani.en

دکتر آرش بستانی

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

a_bostani@kums.ac.ir
 
dr.PAYAM SARI ASLANI.en

دکتر پیام ساری اصلانی

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

psariaslani@kums.ac.ir
 

دکتر نسرین مرادیان

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

na_moradian@kums.ac.ir
 

دکتر هادی قره باغیان آذر

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

 
ha_gharebaghian@kums.ac.ir

دکتر  لیلا افشار هزارخانی

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

lafsharh@kums.ac.ir
 

دکتر پیام محمدی

نورولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر هیوا محمدی

علوم اعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

 

 1- آقای دکتر پژمان یوسف شاهی                          همکار آموزشی

2- آقای دکتر وحید صالحی فر                              همکار آموزشی

3- خانم دکتر فاطمه نمکیان                                همکار آموزشی

4- آقای بهزاد جاسمی                                        همکار درمانی

5- آقای دکتر کیانوش محمد امینی                       همکار درمانی

6- سرکار خانم ها : شهناز مرادی و فریبا مرادی         سوپروایزر آموزشی