طرح درس گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 
دکتر رضا فتاحیان 

 

دکتر سیدرضا باقری باوندپور 

 دکترحمیدرضا سعیدی بروجنی
 
   
دکتر محمد رضا اکرمی