اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه  آموزشی چشم

مدیرگروه : دکتر لیلا رضایی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

دکتر جلیل امیدیان

چشم پزشکی(فلوشیپرشته استرابیسم)

استادیار

دکتری تخصصی

 
j_omidian@kums.ac.ir

دکتر فرید دانشگر

چشم پزشکی(فلوشیپجراحی قرنیه)

دانشیار

دکتری تخصصی

f_daneshgar@kums.ac.ir
 

دکتر فریبا شیخی

دکترفریبا شیخی شوشتری

چشم پزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

fshaikhi@kums.ac.ir
 

دکتر لیلا رضایی

چشم پزشکی(فلوشیپ ویتره و رتین)

دانشیار

دکتری تخصصی

leyla_rezaei60@kums.ac.ir
 

دکتر مجتبی ایدی زاده

چشم پزشکی (فلوشیپ)

استادیار

دکتری تخصصی

 
m_eidizadeh@kums.ac.ir

دکتر فرشید رمضانی

چشم پزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

f.ramezani@kums.ac.ir
 

دکتر پژواک آزادی

چشم فلوشیپ (رتین)

استادیار

دکتری تخصصی

p_azadi@kums.ac.ir
 

دکتر مسعود باقری

 

چشم پزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر حمید آریایی تبار

فلوشیپ شبکیه

استادیار

دکتری تخصصی

 

h.ariaeetabar@kums.ac.ir