گروه آموزشی اخلاق حرفه ای و آداب پزشکی

مدیرگروه دکتر بابک ایزدی

CV

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی  

دکتر بابک ایزدی

دانشیار

 
b.izadi@kums.ac.ir

دکتر علی سروش

دانشیار

 
ali.soroush@kums.ac.ir

دکتر علیرضا جانبخش

دانشیار

 
ajanbakhsh@kums.ac.ir

دکتر سیدابوالحسن سیدزاده

استاد

 

sa_seyedzadeh@kums.ac.ir

 

دکتر جلال شاکری

استاد

jshakeri@kums.ac.ir

 

دکتر علی الماسی

استاد

 
aalmasi@kums.ac.ir

دکتر امیرجلالی

استادیار

 

a_jalali@kums.ac.ir

دکتر محمدحسین فرزایی

استادیار

 
mh_farzaei@kums.ac.ir

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

استادیار

 
aa.parvizif@kums.ac.ir

دکتر علی اکبر فروغی

استادیار

 
aliakbar.foroughi@kums.ac.ir