اعضای هیئت علمی و کارکنان روانپزشکی

گروه آموزشی روانپزشکی

مدیرگروه : دکتر عمران داوری نژاد

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

CV فارسی دکتر شاکری

دکتر جلال شاکری

روانپزشکی

استاد

دکتری تخصصی

jshakeri@kums.ac.ir
 

دکتر خزاعی

دکتر حبیب اله خزائی

روانپزشکی

استاد

دکتری تخصصی

hkhazaei@kums.ac.ir
 

CVفارسی دکتر تاتاری

دکتر فائزه تاتاری

روانپزشکی

دانشیار

دکتری تخصصی

 


ftatari@kums.ac.ir

دکتر فرنیا

دکتر وحید فرنیا

روانپزشکی

دانشیار

دکتری تخصصی

 

vfarnia@kums.ac.ir

 

CV فارسی دکتر داوری نژاد

دکتر عمران داوری نژاد

روانپزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

o_davarinezhad@kums.ac.ir
 

دکتر عادله الهی

روانپزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

 

a_elahi@kums.ac.ir

 

دکتر مریم شیرزادی

روانپزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

mar_shirzadi@kums.ac.ir
 

 

Leeba Rezaie

دکتر لیبا رضایی

روانشناسی بالینی (کاردرمانی)

دانشیار

دکتری Ph.D کاردرمانی

li.rezae@kums.ac.iri
 

دکتر هوشنگ امیریان.pdf

دکتر هوشنگ امیریان

روانپزشکی

استادیار

فوق تخصص

dr.amirian@kums.ac.ir