معرفی دانشکده

                                                                                                     

    سال تاٌسیس دانشکده: 1355

          رئیس دانشکده: دکتر بابک صیاد

        پست الکترونیکی : Mcollege [at] kums [dot] ac [dot] ir

           تلفن:08334274618

           فاکس: 08334276477 

       آدرس پستی:

کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - دانشکده پزشکی - کدپستی 6714869914

 
نقشه دانشکده 2