معاونت آموزش علوم بالینی

 

نام ونام خانوادگی: دکتر جواد عظیمی وقار                                                                    

رشته تحصیلی:قلب

مدرک: دکترای تخصصی

 آدرس اینترنتی: