معاونت آموزش علوم بالینی

 
Untitled.pngعطایی

نام ونام خانوادگی: دکتر ماری عطائـی                                                                   

رشته تحصیلی: داخلی

مدرک: دکترای تخصصی

 آدرس اینترنتی:

 

cvدکتر عطایی.pdfcvدکتر عطایی

مقالات فارسیمقالات فارسی

مقالات انگلیسیمقالات انگلیسی

فعالیتهای پژوهشی و آموزشیفعالیتهای پژوهشی و آموزشی
 

شرح وظایف خانم دکتر عطاییشرح وظایف خانم دکتر عطایی

 فاکس: 08314274623

تلفن:08314274622