معاونت آموزش علوم بالینی

 

نام ونام خانوادگی: دکتر جواد عظیمی وقار                                                                    

رشته تحصیلی: قلب

مدرک: دکترای تخصصی

 آدرس اینترنتی:


 
شرح وظایف خانم دکتر عطایی شرح وظایف 

 فاکس: 08314274623

تلفن:08314274622