معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی

 

نام ونام خانوادگی: دکتر جواد عظیمی وقار                                                                  

رشته تحصیلی:قلب

مدرک: دکترای تخصصی

مرتبه : استادیار

 آدرس اینترنتی:j_azimivaghar@kums.ir