معاونت آموزشی پزشکی عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی : علی کرامتی
مدرک : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : کودکان

مرتبه علمی : دانشیار


شماره تلفن : 19-34274617 
فکس دانشکده: 34279920

 

 

شرح وظایف معاونت پزشکی عمومی شرح وظایف معاونت پزشکی عمومی

 

 

 

کارشناس پزشکی عمومی : نازنین رضایی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی
آدرس اینترنتی : rezaee1358@yahoo.com

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی. شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی