معاونت آموزشی پزشکی عمومی

 

 

200 Kb.jpg

 

 

نام و نام خانوادگی : علیشا اکیا
مدرک : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی

مرتبه علمی : دانشیار

آدرس اینترنتی : akya359@yahoo.com
شماره تلفن : 19-34274617 
فکس دانشکده: 34279920

cvدکتر اکیاcvدکتر اکیا

 

شرح وظایف معاونت پزشکی عمومیشرح وظایف معاونت پزشکی عمومی

 

 

 

 

 

  

 

کارشناس پزشکی عمومی : نازنین رضایی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی
آدرس اینترنتی : rezaee1358@yahoo.com

 

 

 

شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی.شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی