مدیرروابط عمومی

 

مدیر روابط عمومی:

نام ونام خانوادگی : دکتر داود رضا زاده

رشته تحصیلی : پزشکی مولکولی

مرتبه : استادیار

مدرک : دکتری Phd 

CV:
1

آدرس اینترنتی: Dr-Rezazadeh@kums.ac.ir