عبیری

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی                            دکتر رامین عبیری

گروه آموزشی                 گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی

پست الکترونیک                            rabiri@kums.ac.ir                    

شماره تماس                                 34281564  083   

رتبه                                                  دانشیار

CV                                                    cv

شرح وظایف

1. پیگیری وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده

2. پیگری وظایف و نامه های محوله از طرف ریاست EDC

3. بازنگری در کوریکولوم علوم پایه فیزیوپاتولوژی و استاژری

4. ارائه موضوعات به کمیته های EDO جهت کارشناسی

5. تعیین برنامه و فرایند رضایت سنجی کارکنان

6.  تعیین برنامه و فرایند نظارت بر آزمون ها

7. سرپرستی و برگزاری جلسات کمیته های EDO

8. هماهنگی های لازم میان EDC  و دانشکده پزشکی در رابطه با آنالیز آزمون ها

9.  عضویت در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده و شورای EDC  مرکزی با داشتن حق رای

10. هماهنگی های لازم میان EDC  و دانشکده پزشکی در رابطه با جمع آوری طرح درس و طرح دوره

11.  هماهنگی های لازم میان EDC  و دانشکده پزشکی  در رابطه با  جمع آوری فرم های بازنگری کوریکولوم آموزشی