مسئول امور هیات علمی

نام ونام خانوادگی: دکتر امیرهوشنگ الوندی

رشته تحصیلی: باکتری شناسی

مدرک: دکتری Ph.D

آدرس اینترنتی: ah-alvandi@yahoo.com

فاکس: 08314274623

تلفن:08314274622

دکتر الوندی دکتر الوندی