نام و نام خانوادگی :دکتر ایرج رشیدی

مدرک تحصیلی : علوم تشریح

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی :