img016

سمت : مدیر تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی :دکتر مهدی تقدسی

مدرک تحصیلی : دکتری ایمنولوژی 

Cv

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

 Mehdi Taghadosi CV.pdf

دکتر مهدی تقدسی

دکتریPh.D   ایمنولوژی

استادیار

mtaghad@yahoo.com

 

 

  

شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکدهشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده