نام و نام خانوادگی :دکتر مهدی تقدسی

مدرک تحصیلی : دکتری ایمنولوژی 

مرتبه : استادیار

پست الکترونیکی :