2

نام و نام خانوادگی :دکتر محمودامیری

مدرک تحصیلی : دکتری ph.Dمهندسی پزشکی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی :ma_amiri_bme@yahoo.com

Cv

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

دکتر محمودامیری

دکتری ph.Dمهندسی پزشکی

دانشیار

ma_amiri_bme@yahoo.com