نام و نام خانوادگی : دکتر یزدان حمزوی

رشته تحصیلی : انگل شناسی

مدرک : دکترای تخصصی

آدرس اینترنتی: yhamzavi@kums.ir 

yhamzavi@gmail.com

cv:

دکترحمزوی.pdf