ریاست دانشکده

   

نام ونام خانوادگی : پروفسور دکتر بابک صیاد

رشته تحصیلی : عفونی

مدرک : فوق تخصص

مرتبه : استاد

آدرس اینترنتی:babak.sayad@kums.ac.ir 

فاکس:08334274623

تلفن:08334274622

وظایف رئیس دانشکده :

الف نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده

ج- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده یا آموزشکده

د- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده

ه- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده

و- نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و... دانشکده یا آموزشکده

ز- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح- بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان