ریاست دانشکده

 
Untitled.pngزبیری

نام ونام خانوادگی: دکتر مهدی زبیری

رشته تحصیلی: داخلی

مدرک: فوق تخصص گوارش و کبد

آدرس اینترنتی:mehdizobeiri@yahoo.com


CV Dr zobeiriCV Dr zobeiri
فاکس:08314274623

تلفن:08314274622

وظایف رئیس دانشکده :

الف نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده

ج- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده یا آموزشکده

د- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده

ه- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده

و- نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و... دانشکده یا آموزشکده

ز- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح- بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان