معاونت اداری و مالی

نام ونام خانوادگی:علیرضا طلوعی

رشته تحصیلی:پزشکی عمومی

مدرک:دکتری

آدرس اینترنتی: dr.alirezatoloei@yahoo.com

فکس:08314274623

تلفن:08314274622

نمونه وظایف مسئولیتها :

- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.

- صدور دستور العملها و ضوابط مربوط.

- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط.

- شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.