مدیر پژوهش

مدیر پژوهش:

نام ونام خانوادگی: دکتر زهره رحیمی 

رشته تحصیلی :بیوشیمی بالینی

مدرک : استاد

آدرس اینترنتی:zrahimi@kums.ac.ir