مدیر پژوهش

مدیر پژوهش:

نام ونام خانوادگی: دکتر زهره رحیمی

رشته تحصیلی :  بیوشیمی

مدرک :

آدرس اینترنتی: