مدیر پژوهش

مدیر پژوهش:

نام ونام خانوادگی : دکتر زهره رحیمی

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مرتبه : استاد

مدرک : دکتری Phd 

cv:

زهره رحیمی.pdf 

آدرس اینترنتی:zrahimi@kums.ir