مدیر پژوهش

مدیر پژوهش:

نام ونام خانوادگی: سیروس جلیلی 

رشته تحصیلی : علوم تشریح 

مدرک : استادیار (عضو هیات علمی) 

آدرس اینترنتی: cyrusjalili@yahoo.com