********

برنامه نشست های دانشکده پزشکی:

 

۱- دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۸ ساعت ۱۳-۱۴ نشست ریاست محترم دانشکده با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محل آمفی تئاتر شهید امیری دانشکده
۲- دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۲ساعت ۱۳-۱۴ نشست ریاست محترم دانشکده با دانشجویان بالینی مقطع استاژری و اینترنی در محل آمفی تئاتر شهید نوروز نژاد بیمارستان امام رضا 
۳- دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۶ساعت ۱۳-۱۴ نشست ریاست محترم دانشکده با دانشجویان دستیار تخصص پزشکی در محل آمفی تئاتر شهید نوروز نژاد بیمارستان امام رضا
۴- دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۳ ساعت ۱۳-۱۴ نشست ریاست محترم دانشکده با دانشجویان مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی در محل آمفی تئاتر شهید امیری دانشکده
۵- دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-۱۴ نشست ریاست محترم دانشکده با اعضای محترم هیات علمی بالینی در محل آمفی تئاتر شهید نوروزنژاد بیمارستان امام رضا
۶- دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳-۱۴ نشست ریاست محترم دانشکده با اعضا محترم هیات علمی پایه در محل آمفی تئاتر شهید امیری دانشکده