مدیر پژوهش

 

مدیر پژوهش:

نام ونام خانوادگی: دکتر زهره رحیمی 

رشته تحصیلی :بیوشیمی بالینی

مدرک : استاد

آدرس اینترنتی:zrahimi@kums.ac.ir 

cvدکتر زهره رحیمی . cv

 

   

  کارشناس پژوهش:

نام و نام خانوادگی:  خانم سیده مریم حسینی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد