مدیر پژوهش


مدیر پژوهش:

نام ونام خانوادگی: دکتر زهره رحیمی  

رشته تحصیلی : بیوشیمی 

رتبه علمی :

آدرس اینترنتی:

مسئول پژوهش:

نام و نام خانوادگی:  خانم سیده مریم حسینی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد