فرمها وآئین نامه ها

ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

1

آیین نامه تدوین پایان نامه


آیین نامه تدوین پایان نامه

2

فرم شماره 1: صورتجلسه شورای گروه


1

3

فرم شماره 2: اخذ مجوز دفاع از پایان نامــه


2

4

فرم شماره 3: گزارش دفاع از پایان نامه


3

5

فرم شماره 4: ارزیابی ارائه ودفاع ازپایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


4

6

فرم شماره 5: جدول مشخصات مقاله استخراج شده از پایان نامه


5

7

فرم شماره 6: ارسال پایان نامه اصلاح شـده


6

8

فرم تسویه حساب دانشجویی


فرم تسویه حساب